Pod Bukovou horou vyrůstá nová kanalizace

Pod Bukovou horou vyrůstá nová kanalizace

Obec Dolní Čermná se ve středu 1. července 2009 stala místem slavnostního zahájení výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod pro Horní a Dolní Čermnou. Poklepání základního kamene se ujali starostové obou obcí a zástupci zhotovitele.

Výstavbou kanalizace a ČOV si Horní a Dolní Čermná vytvoří podmínky pro svůj další rozvoj. Za současného stavu by obě obce již nezískaly povolení k vypouštění odpadních vod, a tím by byla znemožněna nová výstavba.  „Původní projekty v roce 2005 počítaly s tím, že každá z obcí bude stavět kanalizaci a ČOV samostatně. Abychom splnili podmínky pro zařazení projektů do Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje a Operačního programu životní prostředí, byly oba projekty sloučeny v jeden. Zároveň bylo rozhodnuto o tom, že se investorem celé akce stane Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, jehož jsou obě naše obce členem,“ přiblížil historii projektu starosta Dolní Čermné Vlastislav Vyhnálek.  „Obce ze svých rozpočtů uhradí 20 mil. Kč a Pardubický kraj podpoří projekt 4 mil. Kč. O další financování se postarají Operačního programu životní prostředí (85% uznatelných nákladů) a Státní fond životního prostředí (5 % uznatelných nákladů),“ doplnil Vyhnálek.

Před dodavatelem stavby, kterým se stal vítěz výběrového řízení společnost VCES a.s., stojí úkol vybudovat 10.462 metrů gravitační kanalizace a 6695 metrů tlakové kanalizace. K tomu je nutné ještě připočítat 13 čerpacích stanic a 141 domovních čerpacích jímek. Nová čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 3200 EO (ekvivalentních obyvatel) při maximálním přítoku 46,7 l/min. Nová ČOV využívá
technologie mechanického předčištění a aerobní stabilizace s předřazenou denitrifikací. Navržený systém ČOV je odolný vůči změnám zatížení a je zárukou vysokých účinků čištění s nepatrnými výkyvy v jakosti vyčištěné vody. Kompaktní provedení objektů hlavní linky minimalizuje interní obvody a zastavěnou plochu ČOV.

 

„Výstavba kanalizace v dolním toku povede v silniční komunikaci a bude náročná především hloubkou uložení, která dosahuje místy přes šest metrů,“ představil projekt místopředseda představenstva VCES a.s. Ing. Martin Bašek. „Vzhledem k malé šíři komunikace a nezbytnosti zajistit průjezd pro autobusovou a zásobovací dopravu a všechny složky záchranného systému bude z naší strany věnována maximální pozornost technickému zajištění a koordinaci prováděných prací. Naší snahou bude maximálně zkrátit dobu nezbytných uzavírek komunikace,“ uzavřel Bašek.

Autorem projektu, který byl zahájen v závěru června 2009, je společnost VK CAD s.r.o. Na průběh výstavby bude po celou dobu až do jeho ukončení, které je naplánováno na říjen 2010, dohlížet manažer projektu, společnost DABONA s.r.o.