Modernizace Úpravny vody v Poděbradech zvýšila její kapacitu

Modernizace Úpravny vody v Poděbradech zvýšila její kapacitu

Ve středu 5. října 2011 byla v dopoledních hodinách za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha předána rekonstruovaná úpravna vody v Poděbradech. Slavnostním přestřižením pásky byl završen devatenáct měsíců trvající projekt intenzifikace a rekonstrukce zdejší úpravny vody, který byl zahájen 10. února 2010.

Cílem projektu „Intenzifikace a rekonstrukce Úpravny vody Poděbrady“ bylo zvýšení kapacity úpravny vody a zlepšení technologie úpravy surové vody tak, aby nedocházelo k závadám v kvalitě dodávané pitné vody. „Kapacita úpravny vody před rekonstrukcí byla 120 l/s,“ uvedl v průběhu slavnostního předání projektu předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Ing. Miloš Petera. Ještě před zahájením projektu byly napojeny skupinové vodovody Nymburk – Chotuc a Činěves a připravovalo se napojení Kout a Úmyslovic. „Dlouhodobá měření ukazovala, že v období březen až duben a poté od června do září docházelo k navýšení spotřeby vody, kdy několikahodinová průměrná spotřeba dosahovala hodnoty 125 l/s. To mělo za následek nedokonalé odstranění železa z upravené vody. Po dokončení projektu se zvýšila kapacita úpravny vody na 160 l/s a došlo k odstranění tohoto nepříznivého jevu,“ doplnil Petera.

Vedle samotné výměny technologické linky úpravny vody bylo pamatováno také na snížení energetické náročnosti  provozu budovy úpravny vody, kdy došlo na zateplení střech a fasády, výměnu oken a rekonstrukci plynové kotelny na tepelné čerpadlo.

Na financování projektu v celkové hodnotě téměř 145 mil. Kč (bez DPH) se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR, které poskytlo částku cca 41mil. Kč, a Středočeský kraj částkou 12 mil. Kč. Zbývající část nákladů uhradil ze svého rozpočtu investor, společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Zpracování projektu a inženýring zajistila společnost VIS, spol. s r.o. Hradec Králové. Realizací pak byla pověřena společnost VCES a.s.

Generální dodavatel stavby, společnost VCES a.s., zahájil stavební práce hned po převzetí staveniště v listopadu 2009. „Vzhledem k tomu, že úpravna vody po celou dobu rekonstrukce dodávala do vodovodní sítě pitnou vodu, harmonogram prací musel respektovat odběrové křivky. To kladlo vysoké nároky na koordinaci všech probíhajících prací,“ řekl obchodní ředitel VCES a.s. Ing. Miloš Emmer. „I přes nepříznivé klimatické podmínky v zimním období, především v roce 2010, probíhaly stavební práce tak, aby nedošlo k případným zpožděním,“ uzavřel Emmer.

Fotogalerie